OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Deviatník na stiahnutie:

1. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/1dtz.docx

2. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/2dtz.docx

3. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/3dtz.docx

4. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/4dtz.docx

5. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/5dtz.docx

6. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/6dtz.docx

7. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/7dtz.docx

8. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/8dtz.docx

9. deň:https://ascbardejov.wbl.sk/9dtz.docx

                                                      Bože, príď mi na pomoc...Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať!                                                                                                                  

  1. deň                                                         ...KRESŤANSKÁ RODINA...

Zo Svätého písma:

„A  keď  vykonali  všetko  podľa  Pánovho  zákona,  vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a  mocnel,  plný  múdrosti,  a  Božia  milosť  bola  na  ňom.  Potom  sa  s  nimi  vrátil  do  Nazareta  a  bol  im  poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.  A  Ježiš  sa  vzmáhal  v  múdrosti,  veku  a  v obľube u Boha i u ľudí.“ (Lk2, 39-40, 51-52)

Život Zemanovcov vo Vajnoroch

Agnesa, mama dona Titusa, viedla deti k viere v Pána Boha  už  od  narodenia.  Rovnako  ich  viedla  k  úcte

k  Panne  Márii  a    láske  k  rodine  a  blížnym.  Ráno  si všetci pekne kľakli a začali sa spolu modliť. Otec Ján

vytváral atmosféru lásky a jednoty. Svokor neraz povedal: „U vás je veselo a žijete ako skutočná rodina.“

Rodičia  dona  Titusa  s  láskou  a  zodpovednosťou  vychovali  spolu  10  detí.  Titus  sa  im  narodil  4.  januára

1915, ako prvý.

Modlitba

Pane Ježišu, teraz, keď manželstvo a rodina sú ohrozované duchom individualizmu, egoizmu a pohodlia, prosíme ťa, daruj nám svätých manželov a rodiny. Manželia nech sú naplnení láskou a veľkodušným rodičovstvom, aby  boli  pre  okolie  vzorom  nadšeného a  radostného  kresťanského  života a v rodinách nech vládne láska a jednota, ako to bolo v rodine, v ktorej vyrastal Boží služobník Titus Zeman.

Meditácia

Život  nazaretskej  rodiny  prekypoval  hlbokou  láskou, jednotou  a  obetou.  Veľmi  sa  milovali,  držali  spolu,

a  vedeli  spolu  prinášať  aj  veľké  obete.  Z dnešných manželstiev  a  rodín  sa  vytráca  zmysel  pre  skutočnú

nezištnú  lásku,  jednotu  a  askézu.  Každý  hľadá  cestu uspokojovania si svojich vlastných túžob a chúťok.

Rodia sa tým napätia a rozvody. Pán nás aj dnes volá budovať  „novú  civilizáciu  lásky“,  ktorá  začína  prežívaním a odovzdávaním viery a lásky deťom v rodinách.

          Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza    

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca.

Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže.

Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom.

Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.

Pane, prosíme ťa, vypočuj modlitby tých, ktorí na príhovor mučeníka Titusa Zemana s dôverou prosia

o milosť alebo o zázrak. Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu...blahoslavený don Titus Zeman, oroduj za nás, sv. don Bosco oroduj za nás!

2. deň                                                               ....PÁN VOLÁ...

Zo Svätého písma:

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Lk 10, 21-22)

Povolanie Titusa

V roku 1925 malý Titus vážne ochorel a tak sa nemohol zúčastniť pešej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Ležal v posteli smutný a modlil sa. Na štvrtý deň, keď sa pútnici vracali, poprosil otca, aby ho vyniesol na ulicu, a tak mohol získať odpustky za účasť na procesii. Otec ho zabalil do vlniaka a na rukách vyniesol na ulicu. Keď sa v diaľke ukázali vrcholky kostolných zástav, chlapec povedal: „Už poďme, tata, už poďme dnu, už som videl, čo som vidieť chcel.“ Otec ho hneď odniesol do domu. Titus potom akoby zázrakom vyzdravel. Po svojom uzdravení povedal mame „Ja sa chcem stať kňazom. Panna Mária vypočula moje prosby, ktoré jej za mňa priniesli pútničky. Chcem ísť za saleziána do Šaštína.“

Modlitba

Nebeský Otče, ty všetkých veriacich pozývaš k dokonalej láske a mnohých povolávaš nasledovať tvojho Syna osobitným spôsobom; prosíme ťa, milostivo pomáhaj všetkým, ktorých si vyvolil pre rehoľný život, aby boli Cirkvi a svetu presvedčivým znamením tvojho kráľovstva.

Bože, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; prosíme ťa daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral v nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Už samotný život je povolanie. Kresťanský život, život Božích detí je vznešenejšie povolanie... Existuje však aj povolanie rehoľné a kňazské. Rehoľník svojím zasvätením v čistote, chudobe a poslušnosti anticipuje (vopred prežíva) určitý aspekt života v nebi. Kňaz zasa ohlasuje radostnú zvesť, vysluhuje sviatosti a zjednocuje Boží ľud v spoločenstve, v Cirkvi. Cirkev a svet potrebuje verných rehoľníkov a kňazov...

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza... viď. hore

3.deň                               ...VOLANIE, PRÍPRAVA, ZASVATENIE, KŇAZSTVO...

Zo Svätého písma:

„Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.“ (Mt 9, 37 - 10, 1)

Od svojich 12 rokov v Šaštíne

Na jar v roku 1927 išiel 12-ročný Titus so svojou tetou do Šaštína. Tam chcel u saleziánov študovať. Napriek tomu, že ho tamojší predstavený odhováral, lebo je ešte mladý a bude plakať za mamičkou, Titus zostal, vraviac, že sa nebojí, lebo veď v Šaštíne má nebeskú Matku.

V noviciáte v Hronskom Sv. Beňadiku spoznával spoločnosť Saleziánov dona Bosca, trénoval čnosti a pripravoval sa na rehoľný život. Svoj duchovný rast a zaradenie sa do Saleziánskej spoločnosti spečatil 6. 8. 1932 prvými rehoľnými sľubmi. Potom študoval a formoval sa v ďalších saleziánskych domoch. Predstavení, vidiac jeho schopnosti

a horlivosť, ho poslali na štúdiá teológie do Ríma a potom do Chieri pri Turíne. Definitívne sa daroval Pánovi zložením večných sľubov 7. 3. 1938 v Ríme. 23. júna 1940 sa v Turíne stal navždy Kristovým kňazom.

Jeho osobnostná, rehoľná, teologická a kňazská príprava zodpovedala presvedčeniu rodákov, ktorí ho vo Vajnoroch, v deň primícií 4. augusta 1940 čakali s transparentom s nápisom „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“.

Modlitba

Pane a Bože náš, ty spravuješ kresťanský ľud prostredníctvom svojich kňazov; pomáhaj im, aby verne plnili poslanie, ku ktorému si ich povolal, a tak svojou kňazskou službou i životom oslavovali ťa v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Meditácia

Tí, ktorých si Pán vyvolil a povolal sa musia na povolanie dobre pripraviť „Buďte dokonalí...“ hovorí Pán Ježiš a chce aby rehoľníci a kňazi boli svätí, aby mohli byť disponibilnými nástrojmi v jeho rukách pri budovaní kráľovstva. Príprava sa týka rozvoja osobnosti a rastu v čnostiach. Zahŕňa aj intelektuálny rast prostredníctvom štúdia a tiež nadobúdanie schopnosti spolupracovať s druhými. Toto všetko predpokladá seriózny osobný životný projekt toho, koho Pán volá, formuje a posiela.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza... viď. hore

 

4. deň                                                   ...V SLUŽBE MLADÝM...

Zo Svätého písma:

„Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a ne obliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni išli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“   (Mk 6, 7-13)

Horlivý v službe Pánovi

Novokňaz – salezián Titus Zeman začína svoju pastoračnú prácu v Saleziánskom dome na Miletičovej ulici v Bratislave. Pôsobí tu ako kaplán a vychovávateľ mladých. Dodnes naňho spomínajú bývalí chovanci a bývalí oratoriáni ako na „druhého“ otca, ako na duchovného otca a ako na animátora speváckeho a divadelného krúžku, ktorý bol hlboko nábožný, a ktorý vždy prichádzal s úsmevom na tvári. Rozdával optimizmus a nadšenie. Druhým miestom pastorácie dona Titusa bolo Biskupské gymnázium v Trnave. Tam učil chémiu a s láskou vychovával mladých. Bývalí študenti spomínajú naňho ako na zbožného saleziána a vynikajúceho profesora, ktorý rozumel mládeži.

Modlitba

Všemohúci Bože, ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme ťa, pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Mladí sú nádejou Cirkvi a sveta... Don Bosco pre nich žil, pracoval a namáhal sa až do posledného dychu. Odovzdával im vieru a lásku a vychovával z nich statočných občanov a dobrých kresťanov. Ba ešte viac, aj svätých...Svet aj dnes potrebuje kňazov a vychovávateľov, ktorí rozumejú mládeži a ktorí sú schopní mladých sprevádzať na ceste spásy a svätosti.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza... viď. hore

5.deň                  ...PRENASLEDOVANIE CIRKVI A ZACHRAŇOVANIE POVOLANÍ...

Zo Svätého písma:

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

                                                                                                                                                                 (Mt 5, 11-12)       

Don Titus sa nebál

Začalo sa to na gymnáziu v Trnave. V roku 1946 Ministerstvo školstva zobralo saleziánom Biskupské gymnázium v Trnave a dosadilo nového, proticirkevného riaditeľa. Ten nielenže zakázal študentom nosiť krížiky, ale zvesil kríže aj v triedach. Don Titus v presvedčení, že tie kríže tam patria a že na tomto gymnáziu sa odovzdáva viera a láska tým, ktorí to chcú a preto sa tam prihlásili, ešte s jedným profesorom a žiakom tej noci zavesili kríže naspäť do tried. Keď to spomínaný riaditeľ zistil, dona Titusa prepustil.

Prenasledovanie Cirkvi sa stupňovalo. Počas „Barbarskej noci“ z 13. na 14. apríla 1950 odviezli rehoľníkov z kláštorov do sústreďovacích táborov. Bolo jasné, že saleziánski klerici nebudú môcť doštudovať. Don Titus sa rozhodol v skupinách ich sprevádzať tajne do zahraničia, aby v Turíne mohli doštudovať a byť vysvätení. Účastníci dvoch výprav dosiahli kňazstvo a urobili veľa dobra pre budovanie Božieho kráľovstva v zahraničí, na misiách i doma. Pri ilegálnom prechode cez hranice don Titus riskoval slobodu i život. Robil to z lásky k Cirkvi a k tým, ktorí túžili svoj život zasvätiť službe mladým ako saleziáni - kňazi. Správnosť jeho rozhodnutia takto zachraňovať povolania potvrdil v Turíne hlavný predstavený saleziánov don Pietro Riccaldone, s ktorým sa tam don Titus stretol po prvej výprave. Pripravované úteky don Titus zveroval ochrane Panny Márie Pomocnice a všetkým účastníkom ponúkol pred cestou sviatosť zmierenia, aby boli v milosti posväcujúcej.

Modlitba

Všemohúci a večný Bože, vo svojej nevyspytateľnej prozreteľnosti dávaš Cirkvi účasť na utrpení tvojho Syna; prosíme ťa, posilňuj svojich verných, ktorí sú prenasledovaní pre vieru v teba, aby svojou trpezlivosťou a láskou boli živým dôkazom pravdivosti tvojich prisľúbení. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Láska spojená s odvahou je vynaliezavá. Cirkev vždy mala hrdinov, ktorí sa nebáli a mnohí z nich skončili ako mučeníci. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život položí za priateľov. Svet potrebuje hrdinov, ktorí svojim životom dokazujú vernosť Evanjeliu. Potrebuje tých, ktorí sa neboja prinášať obety až po obetu vlastného života, a tak vydať svedectvo o viere vo večný život.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza... viď. hore

6. deň                                       ...ZAISTENÝ, MUČENÝ A ODSÚDENÝ...

Zo Svätého písma:

„Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“                                                                                                                                                                      (Lk 21, 12-19)

Nevydarený pokus o prekročenie hraníc

Tretia výprava bola neúspešná. Rozliata rieka Morava a premočený terén zabránili prechodu. Pri návrate boli don Titus a väčšina členov výpravy zaistení. Vojaci ich obkľúčili z troch strán. Podľa svedectva dona Dermeka Titus sklonil hlavu a povedal: Panna Mária, čo teraz? Nasledovali kruté výsluchy a mučenie, napokon odsúdenie na dlhé roky väzenia. Don Titus bol po dlhej vyšetrovacej väzbe 22. 2.1952 odsúdený na 25 rokov väzenia nepodmienečne.

Modlitba

Pane a Bože náš, utvrdzuj nás vo vernosti pravde a posilňuj našich prenasledovaných bratov a sestry, aby vytrvalo niesli svoj kríž po stopách tvojho Syna a vo všetkých protivenstvách smelo vyznávali svoju vieru. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

V dejinách Cirkvi bolo veľa nespravodlivo odsúdených. Trpeli pre svoju vieru, príslušnosť k Cirkvi a pre obranu mravov. Trpeli hrdinsky, lebo im Pán Boh dával mimoriadnu milosť. Nespravodlivo odsúdení sa tak pripodobnili Pánu Ježišovi. Mnohí z nich dokonca vedeli hneď odpustiť a modlili sa za svojich prenasledovateľov.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza... viď. hore

7.deň                                             ...TRINÁSŤROČNÉ KRUTÉ VÄZENIE ...

Zo Svätého písma:

Ježiš povedal: „Otče odpusť im...         (Lk 23, 34)

Odpustil prenasledovateľom a pokorne trpel

Výkon trestu dona Titusa vo väzení v Leopoldove, v Ilave, na Mírove, v Jáchymove a vo Valdiciach možno charakterizovať ako odpustenie a pokorné utrpenie. Nikdy nehovoril zle o tých, ktorí mu ubližovali a pokorne, s vierou a kresťanskou nádejou prijal každé zamietnutie žiadosti o amnestiu. Keď sa ho ktosi neskôr opýtal, ako to dokázal, ukázal na obraz zbičovaného a tŕním korunovaného Vykupiteľa s nápisom „Ecce homo“ a povedal: „To On mi dával silu“. Krutá vyšetrovacia väzba, mučenie, ponižovanie a psychický nátlak veľmi podlomili jeho zdravie.

Modlitba

Láskavý Bože, ty chceš, aby sme milovali všetkých ľudí a prejavovali úprimnú lásku aj tým, čo nám krivdia; pomôž nám konať v duchu nového prikázania lásky, aby sme zlo vedeli odplácať dobrom a pomáhali blížnym niesť ich každodenný kríž. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Boh je láska. Podstatou evanjeliového posolstva je láska k Bohu nadovšetko a k blížnemu taká láska, akou nás miluje Ježiš. Evanjeliová láska je láska nielen k priateľom, ale aj k nepriateľom. Ježiš chce, aby sme milovali aj svojich nepriateľov a dobre robili aj tým, ktorí nás prenasledujú. Boh nás nemiluje preto, že my sme dobrí, ale preto, že On je dobrý a chce aby sme sa mu v tom podobali.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza... viď. hore

8.deň                                           ...KŇAZ A SALEZIÁN AJ VO VÄZENÍ ...

Zo Svätého písma:

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“                                                                                                                                       (1 Kor 13, 1-7)

Aj vo väzení plnil svoje poslanie

Don Titus počas svojho pobytu vo väzení okrem odpustenia prenasledovateľom a pokorného utrpenia bol aj mužom činu. Keď sa dalo, spoluväzňom vysvetľoval Božie pravdy a vysluhoval sviatosť zmierenia. Nieko1kých spoluväzňov, ktorí prijali vieru, aj pokrstil. Tajne slúžil svätú omšu, aby mohol prijímať Eucharistiu on i jeho spoluväzni. Na nútených prácach počas väzenia plnil normy až na 175 %, aby pomohol tým, ktorí nevládali.

Modlitba

Všemohúci Bože, zošli nám Ducha Svätého a zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy zmýšľali a konali, ako sa tebe páči, a úprimne ťa milovali v našich bratoch a sestrách. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Niet miesta ani okolností, v ktorých by sa nedala sprítomňovať Ježišova láska. Poslanie kňaza sa môže plniť aj počas najväčšieho prenasledovania Cirkvi. Vždy je to otázka lásky, odvahy a vynaliezavosti.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza... viď. hore

9.deň               ...NA SLOBODE BEZ SLOBODY, KRÁČAJÚC DOMOV K OTCOVI ...

Zo Svätého písma:

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“                                                                                                                                                  (Rim8, 35 - 36)

Podmienečne prepustený

Dňa 10. marca 1964 bol don Titus s podlomeným zdravím podmienečne prepustený z väzenia vo Valdiciach. S bratom Štefanom, ktorý preňho prišiel, pricestovali do Vajnor. Don Titus býval u Štefana a nasledovali roky slobody bez slobody. Nemohol slúžiť verejne ani svätú omšu a musel nastúpiť do zamestnania ako robotník. Keď sa trochu zotavil, stretol sa s príbuznými a našiel si zamestnanie ako skladový robotník. Napriek tomu, že žil v neistote a strachu, u brata, kde býval, slúžil svätú omšu a stretával sa s ľuďmi. Pomáhal im ako mohol. Až v roku 1968 dostal súhlas na verejné sväté omše a vysluhovanie sviatostí. Pri príchode vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa veľmi zľakol, že sa bude musieť vrátiť do väzenia. O krátky čas nato po opakovaných infarktoch 8. januára 1969 zomiera a ako verný služobník odchádza do domu Otca. Zomiera ako 54-ročný na následky krutého zachádzania vo väzení a

psychického nátlaku po prepustení z väzenia.

Modlitba

Dobrotivý Otče, stvoril si nás na svoj obraz a svojho Syna si vydal na smrť za nás; daj nám milosť bedliť a modliť sa v každom čase, aby sme mohli očistení od hriechov odísť z tohto sveta a radostne spočinúť v náručí tvojho milosrdenstva. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Mučenícka smrť je priame usmrtenie niekoho pre vieru v Ježiša Krista alebo pre obranu mravov. Novodobé dejiny totalitných režimov však poznajú aj mučenícku smrť, ktorá nenastáva usmrtením, ale je následkom mučenia a krutého zaobchádzania a zvyčajne nastáva po prepustení z väzenia, aby prenasledovatelia ostali „čistí“. Božieho služobníka Titusa Zemana prepustili s pod lomeným zdravím. Zomrel predčasne. Až do konca ostal verný svojmu povolaniu.

  Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána kňaza... viď. hore