OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

 

Deviatnik k don Boscovi 

1. deň - Evanjelium radosti

Život prežívaný v radosti... 

Don Bosco:

v  Chcem, aby si bol stále radostný... Určite máš ťažkosti, niekedy máš melancholické nálady a keď ťa takého vidím, tak aj ja sám sa stávam smutným a skľúčeným. Túžim po tom, aby si bol stále veselý, tak ako som ja. Chcel by som, aby si bol stále radostný, aby si sa smial, skákal a tak si mohol byť šťastný na tomto svete i vo večnosti.

v  Hriechy a smútok, nech sú čím naďalej od môjho domu! Odvaha, buď veselý. Svätý Filip Neri hovorieval, že smútok je ôsmy hlavný hriech!

v  Pravidlá spolku veselosti, ktoré mali iba dva články:

1. Každý člen «Spolku veselosti» nech sa vyhýba všetkým rečiam a skutkom ktoré sú nevhodné pre každého dobrého kresťana.

2. Presné plnenie si školských a náboženských povinností.

 

Sväté písmo:

Mladík, raduj sa zo svojej mladosti! Nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch! Kráčaj si cestami svojho srdca a kam ťa tvoje oči povedú. Uvedomuj si však (pritom), že za všetko si ťa Boh na súd predvolá.

Kaz 11,9

 

Predsavzatie:

Pokúsim sa počas dňa naplno prežívať obidve pravidlá «Spolku veselosti».

 

Modlitba k donovi Boscovi :::::::::
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

 

 

2. deň - Pedagogika dobroty


Zamyslenie:
Láskavosť je pravou láskou, lebo čer- pá z Boha. Je láskou, ktorá sa prejavuje jednoduchosťou, srdečnosťou a vernosťou. Možno sa pýtame, či my máme túto Ježišovu láskavosť v dnešnej „kultúre smrti“, kde denne počúvame samé zlé správy. Ako sa staviame k týmto správam o nešťastí druhých? Sú nám ľahostajné, lebo sa nás netýkajú, alebo nás toto ľudské osobné nešťastie privádza k súcitu či modlitbe za týchto ľudí? Ježiš vedený Duchom Svätým kade chodil dobre robil, jeho srdce bolo citlivé na bolesť, utrpenie iných. Vždy zjavoval a žil lásku, dokonca aj v extrémnej bolesti na kríži.

Pre dona Bosca bola láskavosť prejavom Božej lásky a zároveň nástrojom na jej pre- budenie v srdci mladých. On ich nemiloval všeobecnou láskou, ale jeho láska bola natoľko konkrétna, že vedela u druhých vzbudiť lásku, ktorá vzbudzuje túžbu po opätovaní.
Láskavosť je láska, ktorá prebúdza dôveru a otvára cestu dôvernosti a hlbokej komu- nikácii. Je to láska, ktorá sa šíri a vytvára klímu rodiny, kde je pekné a obohacujúce byť spolu.

Otázka:
V čo viac verím: v silu láskavosti alebo v silu kričaného slova?

Don Bosco:
Túžim po tom, aby si odteraz a navždy získaval srdcia bez rozprávania, a keď budeš rozprávať, tak nech je tvoja reč vždy ochutená láskavosťou. Pamätaj, že muchy sa nelapajú octom.

Sväté písmo:
„Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú.“ (Jak 3, 1-11)

Predsavzatie:
Pokúsim sa počas dňa byť láskavý, najmä v reči, a budem sa snažiť o také prejavy lásky voči blížnym, aby ju vnímali.


Modlitba k donovi Boscovi::::::
 

3. deň - Preventívny systém


Zamyslenie:
Bohu záleží na spáse každého človeka. Celá Biblia rozpráva o tom, ako Boh hľadá a ustavične vychováva človeka. Práve preto poslal svoj Syna, aby nám v ňom ukázal cestu k pravde a k plnému životu. Boh stojí stále pri nás, aj vtedy keď sa vzdialime od neho a snaží sa nás priviesť k sebe, ako stratenú ovečku. Váži si našu slobodu, to či ho prijímame alebo odmietame. Odmietnutie prináša vždy bolesť, ale ako správny Vychovávateľ ju na nás dopustí, aby sme sa spamätali a vrátili sa k nemu.

Láska dona Bosca k mladým spočívala v tom, že sa zaujímal o celý ich život. Vnímal ich najnaliehavejšie potreby. Celé jeho srdce, jeho osoba, vôľa, čas, fyzická sila boli zamerané na ich dobro, aby sa mohli všestranne rozvíjať a spasiť si dušu.
Preventívny systém je skúsenosť a štýl života, cez ktoré sa dá žiť s Bohom. Je to umenie vnímať pôsobenie Boha v ľuďoch, ktorí sú v mojom okolí, najmä mladých, a robiť všetko pre to, aby sme sa raz všetci stretli v nebi.

Otázka:
Poznám tri piliere preventívneho systému dona Bosca: rozum, náboženstvo a láskavosť?

Don Bosco:
Čo tvorí piliere výchovného systému? Konkrétna láska k blížnym, bázeň pred Bohom, dôvera k spovedníkovi, sviatosť zmierenia, časté sväté prijímanie a denná svätá omša.

Sväté písmo:
„Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný, zhovievavý bývaš nad hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty? Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k existencii povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života, veď tvoj neporušiteľný duch je vo všetkom. Preto mierne karháš tých, čo poblúdia, napomínaš ich tým, keď im pripomínaš to, čím zhrešili, aby zanechali hriech a verili v teba, Pane.“ (Múd 11, 23 – 26; 12, 1 - 2)

Predsavzatie:
Pokúsim sa dnes niekoho blízkeho sprevádzať preventívnym systémom na jeho ceste k Bohu. Môže to byť dieťa zverené na stretku, súrodenec, spolužiak, kamarát...


Modlitba k donovi Boscovi::::::::::

 

4. deň - Výchova je vecou srdca


Zamyslenie:
Vychovávať dnes nie je ľahké. Či chceme alebo nechceme, každý z nás je istým spôsobom vychovávateľom. Stretáme sa so spolužiakmi, s rôznymi ľuďmi a svojím štýlom života vplývame na ich životy a na okolie. Ako kresťania sa nechávame vychovávať Ježišovou láskou, ktorá nachádza svoj prameň v jeho srdci. Tým sa stávame pre tento svet svedkami, ktorí uverili a zároveň sú poslaní so zápalom zapaľovať a pozývať pre túto lásku aj druhých.

Don Bosco mal v sebe silné apoštolské nadšenie, ktoré ho pobádalo hľadať duše a slúžiť iba Bohu. Kvôli tomu zvolal k sebe rôznych ľudí; koordinoval a zlaďoval ich činnosti, rôznorodé dary, ba aj odlišné životné stavy a posvätné služby. Don Bosco mal oratoriánske srdce.

Bol to zápal, nadšenie, ochota dať k dispozícii všetky svoje zdroje, hľadanie nových foriem činnosti, schopnosť obstáť v skúškach, vôľa pozviechať sa po porážkach, pestovaný a šíriaci sa optimizmus.

Otázka:
Uvedomujem si, že svojím životom sa dotýkam života ostatných?

Don Bosco:
Chcete robiť dobrú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť Božskú vec? Vychovávajte mládež!

Sväté písmo:
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16 - 20)

Predsavzatie:
Pokúsim sa dnes nadšene prežívať svoje kresťanstvo a pôjdem načerpať silu na svätú omšu z Eucharistie.


Modlitba k donovi Boscovi::::::::

 

5. deň - Statočný občan, dobrý kresťan


Zamyslenie:
Boh sa stal človekom, aby ho nielen vykúpil, ale v osobe Ježiša mu ukázal, aký má byť dokonalý človek. Ježiš žil ako každý jeden z nás a musel si plniť svoje povinnosti, pričom so sv. Jozefom do tridsiateho roku svojho života pracoval ako tesár. Zúčastňoval sa nielen náboženského, ale aj verejného života, ako o tom svedčí jeho návšteva na svadbe v Káne Galilejskej či platenie chrámovej dane. Boh chce, aby sme svet, ktorý stvoril a nám zveril, premieňali a posväcovali svojou prácou a snažili sa vniesť do spoločnosti vzťahy, ktoré sú inšpirované evanjeliovou láskou.

Don Bosco viac ráz vyslovil zámer vychovávať statočných občanov a dobrých kresťanov, aby tým naznačil všetko, čo mladí potrebujú na to, aby mohli naplno žiť ľudským a kresťanským životom: oblečenie, jedlo, bývanie, prácu, štúdium a voľný čas, radosť, priateľstvo, aktívnu vieru, Božiu milosť, cestu posväcovania, účasť na dianí v spoločnosti, začlenenie do spoločenstva Cirkvi.

Je aj našou úlohou dnes zasadzovať sa za to, aby ľudia boli citliví na otázky výchovy na poli politickom (prijímaním zákonov podporujúcich výchovu a mravnosť mládeže), spoločenskom (výchovou k ľudskejšiemu spolunažívaniu) a kultúrnom (premenou kultúry smrti na kul- túru života).

Otázka:
Ako sa staviam ku spoločnosti? Len na ňu nadávam, alebo sa snažím niečo zmeniť v mojom okolí?

Don Bosco:
Nechcem, aby moji synovia boli encyklopédie, nechcem aby moji stolári, kováči a krajčíri boli advokáti, a ani aby kníhtlačiari, viazači boli teológmi alebo filozofmi. O to menej túžim po tom, aby moji majstri a profesori študovali politické vedy ako keby sa mali stať ministrami. Mne stačí, keď každý bude vedieť to, čo sa ho týka.

Sväté písmo:
„Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“ Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.“ (Mk 12, 13 - 17).

Predsavzatie:
Dnes sa budem snažiť plniť si svoje občianske a pracovné povinnosti, pokúsim sa s niekým porozprávať o výchove. Svoje dnešné štúdium budem vnímať ako zodpovednú prípravu do života.


Modlitba k donovi Boscovi:::::::::

 

6. deň - Saleziánsky humanizmus


Zamyslenie:
V úvode knihy Genezis sa píše: „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“. Všetko je stvorené na Boží obraz, na obraz Boha, ktorý v sebe ukrýva tajomstvo troch osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Tento vzťah sa odráža v celom vesmíre, ale predovšetkým vo vzájomnom spoločenstve ľudí. Boh stvoril človeka a dal mu slobodu, schopnosť robiť dobro, milovať s rizikom, že to nemusí zvládnuť. A žiaľ nezvládol to... No Boh mu napriek tomu každý deň dáva šancu, aby našiel v sebe dobro, ktoré bolo do neho vložené.

Apoštolská rodina dona Bosca sa volá saleziánska, pretože je spätá so svätým Františkom Saleským. Jeho humanizmus neignoruje ľudskú slabosť, ale sa zakladá na neochvejnej dôvere vo vnútornú dobrotu človeka, pretože ho miluje Boh a Boh ho povoláva ku kresťanskej dokonalosti. Don Bosco oceňoval všetko pozitívne, čo je zakorenené do života ľudí, do stvorených vecí, do udalostí dejín.

Bol presvedčený, že každý má nejaké dary, ktoré treba objaviť, uznať a oceniť. Vždy a za akýchkoľvek podmienok sa spoliehal na prozreteľnosť Boha, ktorého prijímal a miloval ako Otca.

Otázka:
Verím v dobro človeka, aj keď je poznače- ný dedičným hriechom?

Don Bosco:
Človek je úbohý nástroj Božej prozre- teľnosti. Je v Božích rukách a s jeho svätou pomocou robí to, čo sa páči Bohu.

Sväté písmo:
„A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ On mu odvetil: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“ (Lk 13, 6 - 9)

Predsavzatie:
Budem sa dnes snažiť pozerať na ľudí, ktorých stretnem, Božími očami. Budem si všímať na nich ich dary a prednosti, najmä na tých, ktorí sú mi nesympatickí.


Modlitba k donovi Boscovi:::::::

 

7. deň - Ľudské práva


Zamyslenie:
Boh stvoril človeka pre nebo. Don Bosco založil saleziánov preto, aby všetkých mladých viedli ku spáse. Keď ide o spásu našu alebo mladých, tak musíme brať do úvahy všetko. Dnes by sme nemohli pozrieť dieťaťu do očí, ak by sme neboli podporovateľmi jeho práv.

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ľudské práva patrí právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, právo prejavu, svedomia, vierovyznania, spolčovania, právo zhromažďovania a iné.

Preventívny systém a ľudské práva vzájomne pôsobia a obohacujú sa. V novom globalizovanom svete sa ľudské práva stávajú prostriedkom, ktorým možno prekonať úzke národné hranice a ciele a môžu pomôcť pri spájaní síl na konanie dobra vo svete.

Otázka:
Rešpektujem a obhajujem ľudské práva ľudí v mojom okolí?

Don Bosco:
Veľa robí ten, kto robí málo - ak robí to, čo má. Robí málo ten, kto robí veľa - ale ak nerobí to, čo má.

Sväté písmo:
„Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho! Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som Pán, váš Boh!“ (Lv 20, 33 - 34)

Predsavzatie:
Budem sa snažiť rešpektovať ostatných, počúvať ich a zastanem sa slabšieho alebo utláčaného.


Modlitba k donovi Boscovi::::::

 

8. deň - Každodenná práca


Zamyslenie:
Žijeme v dobe, keď každý chce zarobiť čo najviac peňazí, no pritom chce čo najmenej pracovať. Je aj veľa ľudí, ktorí prácu nemajú a chceli by pracovať, no sú ja takí, ktorým sa nechce. Je bežné stretnúť dnes mladých, ktorí bývajú doma ako v hoteli, prídu domov najedia sa a prespia. Celý deň ich doma nevidno, rodičia im robia sluhov a nijako nepomáhajú pre dobré fungovanie domácnosti. Dnes už nie je ani nič zvláštne, ak niekto spí v sobotu, alebo v nedeľu do obeda, alebo aj dlhšie.
Don Bosco poučený skúsenosťou roľníckej práce v Becchi svojim chlapcom hovorieval: „Lenivý chlapec bude vždy somárom.“ „Kto si nenavykne pracovať v mladosti, bude viac-menej lenivý až do staroby.“ Na Valdoccu sa tvrdo bojovalo proti lenivosti a práca sa striedala s modlitbou, hrou a učením.

Prácou nielenže rozvíjame tento svet, ale rozvíjame aj samých seba, svoje dary a talenty. Práca mladého človeka je učenie, aj keď to znie čudne. Práve učením sa pripravuje na svoju budúcnosť do sveta práce, kde bude musieť prevziať zodpovednosť za zverené úlohy. Všetko, čo sa raz naučí, určite sa mu v živote zíde.

Otázka:
Ako vyzerá moja práca počas dňa?

Don Bosco:
Pracuj stále, ale vždy s láskavosťou sv. Františka Saleského a trpezlivosťou Jóba.

Sväté písmo:
„Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.“ (2 Sol 3, 10 - 13)

Predsavzatie:
Dnes sa budem snažiť prekonať lenivosť, pomôžem v domácnosti a zodpovedne sa na- učím veci do školy.


Modlitba k donovi Boscovi::::::::

 

9. deň - Zmysel pre Boha


Zamyslenie:
Prežívame rok viery, pápež Benedikt XVI. pri jeho otvorení povedal: „V posledných desaťročiach sa rozmohlo akési duchovné „spustnutie“. Rozšírilo sa prázdno. Vychádzajúc však z tejto púšte, z tohto prázdna, môžeme nanovo objaviť radosť z viery, jej životnú nevyhnutnosť pre nás. Na púšti odkrývame hodnotu toho, čo je pre nás životodarné.“ Nebezpečenstvo straty viery či ocitnutia sa na púšti môže hroziť každému z nás. Ak však vieru budeme žiť a odovzdávať, ako to robila don Boscova mama, nemusíme sa obávať.

Don Bosco vďaka svojej mame bol už od detstva pripravený prežívať hlbokú vieru. Mama Margita bola pre Janka katechétkou: pripravila ho na sviatosť zmierenia a pokánia, na prvé sväté prijímanie, ale predovšetkým ho naučila vidieť Božiu prítomnosť v každodennom živote, v stvorenstve, v pekných i smutných udalostiach života.

Rok viery môžeme prežiť ako púť do púšte súčasného sveta, na ktorú si vezmeme iba to, čo je najzákladnejšie: nie palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat – tak ako povedal Ježiš svojim apoštolom, keď ich posielal do sveta, ale iba evanjelium a vieru Cirkvi, ktorých žiarivým vyjadrením sú dokumenty Druhého ekumenického vatikánskeho koncilu, Katechizmus Katolíckej cirkvi či katechizmus pre mladých Youcat.

Otázka:
Viem v bežnom živote rozoznať, kedy mi hovorí Boh?

Don Bosco:
Zvyknite sa pravidelne počas dňa modliť nejakú strelnú modlitbu k Pánovi alebo vášmu patrónovi.

Sväté písmo:
„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte... A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ (Kol 3,16-17)

Predsavzatie:
Počas dňa sa budem snažiť žiť v Božej prítomnosti, budem sa modliť strelné modlitby a prečítam si 10 minút niečo z Youcatu alebo Katechizmu katolíckej Cirkvi.


Modlitba k donovi Boscovi::::::::::::
 
 

Deviatnik k don Boscovi 

1. deň - Evanjelium radosti

Život prežívaný v radosti... 

Don Bosco:

v  Chcem, aby si bol stále radostný... Určite máš ťažkosti, niekedy máš melancholické nálady a keď ťa takého vidím, tak aj ja sám sa stávam smutným a skľúčeným. Túžim po tom, aby si bol stále veselý, tak ako som ja. Chcel by som, aby si bol stále radostný, aby si sa smial, skákal a tak si mohol byť šťastný na tomto svete i vo večnosti.

v  Hriechy a smútok, nech sú čím naďalej od môjho domu! Odvaha, buď veselý. Svätý Filip Neri hovorieval, že smútok je ôsmy hlavný hriech!

v  Pravidlá spolku veselosti, ktoré mali iba dva články:

1. Každý člen «Spolku veselosti» nech sa vyhýba všetkým rečiam a skutkom ktoré sú nevhodné pre každého dobrého kresťana.

2. Presné plnenie si školských a náboženských povinností.

 

Sväté písmo:

Mladík, raduj sa zo svojej mladosti! Nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch! Kráčaj si cestami svojho srdca a kam ťa tvoje oči povedú. Uvedomuj si však (pritom), že za všetko si ťa Boh na súd predvolá.

Kaz 11,9

 

Predsavzatie:

Pokúsim sa počas dňa naplno prežívať obidve pravidlá «Spolku veselosti».

 

Modlitba k donovi Boscovi :::::::::
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

 

 

2. deň - Pedagogika dobroty


Zamyslenie:
Láskavosť je pravou láskou, lebo čer- pá z Boha. Je láskou, ktorá sa prejavuje jednoduchosťou, srdečnosťou a vernosťou. Možno sa pýtame, či my máme túto Ježišovu láskavosť v dnešnej „kultúre smrti“, kde denne počúvame samé zlé správy. Ako sa staviame k týmto správam o nešťastí druhých? Sú nám ľahostajné, lebo sa nás netýkajú, alebo nás toto ľudské osobné nešťastie privádza k súcitu či modlitbe za týchto ľudí? Ježiš vedený Duchom Svätým kade chodil dobre robil, jeho srdce bolo citlivé na bolesť, utrpenie iných. Vždy zjavoval a žil lásku, dokonca aj v extrémnej bolesti na kríži.

Pre dona Bosca bola láskavosť prejavom Božej lásky a zároveň nástrojom na jej pre- budenie v srdci mladých. On ich nemiloval všeobecnou láskou, ale jeho láska bola natoľko konkrétna, že vedela u druhých vzbudiť lásku, ktorá vzbudzuje túžbu po opätovaní.
Láskavosť je láska, ktorá prebúdza dôveru a otvára cestu dôvernosti a hlbokej komu- nikácii. Je to láska, ktorá sa šíri a vytvára klímu rodiny, kde je pekné a obohacujúce byť spolu.

Otázka:
V čo viac verím: v silu láskavosti alebo v silu kričaného slova?

Don Bosco:
Túžim po tom, aby si odteraz a navždy získaval srdcia bez rozprávania, a keď budeš rozprávať, tak nech je tvoja reč vždy ochutená láskavosťou. Pamätaj, že muchy sa nelapajú octom.

Sväté písmo:
„Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú.“ (Jak 3, 1-11)

Predsavzatie:
Pokúsim sa počas dňa byť láskavý, najmä v reči, a budem sa snažiť o také prejavy lásky voči blížnym, aby ju vnímali.


Modlitba k donovi Boscovi::::::
 

3. deň - Preventívny systém


Zamyslenie:
Bohu záleží na spáse každého človeka. Celá Biblia rozpráva o tom, ako Boh hľadá a ustavične vychováva človeka. Práve preto poslal svoj Syna, aby nám v ňom ukázal cestu k pravde a k plnému životu. Boh stojí stále pri nás, aj vtedy keď sa vzdialime od neho a snaží sa nás priviesť k sebe, ako stratenú ovečku. Váži si našu slobodu, to či ho prijímame alebo odmietame. Odmietnutie prináša vždy bolesť, ale ako správny Vychovávateľ ju na nás dopustí, aby sme sa spamätali a vrátili sa k nemu.

Láska dona Bosca k mladým spočívala v tom, že sa zaujímal o celý ich život. Vnímal ich najnaliehavejšie potreby. Celé jeho srdce, jeho osoba, vôľa, čas, fyzická sila boli zamerané na ich dobro, aby sa mohli všestranne rozvíjať a spasiť si dušu.
Preventívny systém je skúsenosť a štýl života, cez ktoré sa dá žiť s Bohom. Je to umenie vnímať pôsobenie Boha v ľuďoch, ktorí sú v mojom okolí, najmä mladých, a robiť všetko pre to, aby sme sa raz všetci stretli v nebi.

Otázka:
Poznám tri piliere preventívneho systému dona Bosca: rozum, náboženstvo a láskavosť?

Don Bosco:
Čo tvorí piliere výchovného systému? Konkrétna láska k blížnym, bázeň pred Bohom, dôvera k spovedníkovi, sviatosť zmierenia, časté sväté prijímanie a denná svätá omša.

Sväté písmo:
„Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný, zhovievavý bývaš nad hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty? Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k existencii povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života, veď tvoj neporušiteľný duch je vo všetkom. Preto mierne karháš tých, čo poblúdia, napomínaš ich tým, keď im pripomínaš to, čím zhrešili, aby zanechali hriech a verili v teba, Pane.“ (Múd 11, 23 – 26; 12, 1 - 2)

Predsavzatie:
Pokúsim sa dnes niekoho blízkeho sprevádzať preventívnym systémom na jeho ceste k Bohu. Môže to byť dieťa zverené na stretku, súrodenec, spolužiak, kamarát...


Modlitba k donovi Boscovi::::::::::

 

4. deň - Výchova je vecou srdca


Zamyslenie:
Vychovávať dnes nie je ľahké. Či chceme alebo nechceme, každý z nás je istým spôsobom vychovávateľom. Stretáme sa so spolužiakmi, s rôznymi ľuďmi a svojím štýlom života vplývame na ich životy a na okolie. Ako kresťania sa nechávame vychovávať Ježišovou láskou, ktorá nachádza svoj prameň v jeho srdci. Tým sa stávame pre tento svet svedkami, ktorí uverili a zároveň sú poslaní so zápalom zapaľovať a pozývať pre túto lásku aj druhých.

Don Bosco mal v sebe silné apoštolské nadšenie, ktoré ho pobádalo hľadať duše a slúžiť iba Bohu. Kvôli tomu zvolal k sebe rôznych ľudí; koordinoval a zlaďoval ich činnosti, rôznorodé dary, ba aj odlišné životné stavy a posvätné služby. Don Bosco mal oratoriánske srdce.

Bol to zápal, nadšenie, ochota dať k dispozícii všetky svoje zdroje, hľadanie nových foriem činnosti, schopnosť obstáť v skúškach, vôľa pozviechať sa po porážkach, pestovaný a šíriaci sa optimizmus.

Otázka:
Uvedomujem si, že svojím životom sa dotýkam života ostatných?

Don Bosco:
Chcete robiť dobrú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť Božskú vec? Vychovávajte mládež!

Sväté písmo:
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16 - 20)

Predsavzatie:
Pokúsim sa dnes nadšene prežívať svoje kresťanstvo a pôjdem načerpať silu na svätú omšu z Eucharistie.


Modlitba k donovi Boscovi::::::::

 

5. deň - Statočný občan, dobrý kresťan


Zamyslenie:
Boh sa stal človekom, aby ho nielen vykúpil, ale v osobe Ježiša mu ukázal, aký má byť dokonalý človek. Ježiš žil ako každý jeden z nás a musel si plniť svoje povinnosti, pričom so sv. Jozefom do tridsiateho roku svojho života pracoval ako tesár. Zúčastňoval sa nielen náboženského, ale aj verejného života, ako o tom svedčí jeho návšteva na svadbe v Káne Galilejskej či platenie chrámovej dane. Boh chce, aby sme svet, ktorý stvoril a nám zveril, premieňali a posväcovali svojou prácou a snažili sa vniesť do spoločnosti vzťahy, ktoré sú inšpirované evanjeliovou láskou.

Don Bosco viac ráz vyslovil zámer vychovávať statočných občanov a dobrých kresťanov, aby tým naznačil všetko, čo mladí potrebujú na to, aby mohli naplno žiť ľudským a kresťanským životom: oblečenie, jedlo, bývanie, prácu, štúdium a voľný čas, radosť, priateľstvo, aktívnu vieru, Božiu milosť, cestu posväcovania, účasť na dianí v spoločnosti, začlenenie do spoločenstva Cirkvi.

Je aj našou úlohou dnes zasadzovať sa za to, aby ľudia boli citliví na otázky výchovy na poli politickom (prijímaním zákonov podporujúcich výchovu a mravnosť mládeže), spoločenskom (výchovou k ľudskejšiemu spolunažívaniu) a kultúrnom (premenou kultúry smrti na kul- túru života).

Otázka:
Ako sa staviam ku spoločnosti? Len na ňu nadávam, alebo sa snažím niečo zmeniť v mojom okolí?

Don Bosco:
Nechcem, aby moji synovia boli encyklopédie, nechcem aby moji stolári, kováči a krajčíri boli advokáti, a ani aby kníhtlačiari, viazači boli teológmi alebo filozofmi. O to menej túžim po tom, aby moji majstri a profesori študovali politické vedy ako keby sa mali stať ministrami. Mne stačí, keď každý bude vedieť to, čo sa ho týka.

Sväté písmo:
„Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“ Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.“ (Mk 12, 13 - 17).

Predsavzatie:
Dnes sa budem snažiť plniť si svoje občianske a pracovné povinnosti, pokúsim sa s niekým porozprávať o výchove. Svoje dnešné štúdium budem vnímať ako zodpovednú prípravu do života.


Modlitba k donovi Boscovi:::::::::

 

6. deň - Saleziánsky humanizmus


Zamyslenie:
V úvode knihy Genezis sa píše: „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“. Všetko je stvorené na Boží obraz, na obraz Boha, ktorý v sebe ukrýva tajomstvo troch osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Tento vzťah sa odráža v celom vesmíre, ale predovšetkým vo vzájomnom spoločenstve ľudí. Boh stvoril človeka a dal mu slobodu, schopnosť robiť dobro, milovať s rizikom, že to nemusí zvládnuť. A žiaľ nezvládol to... No Boh mu napriek tomu každý deň dáva šancu, aby našiel v sebe dobro, ktoré bolo do neho vložené.

Apoštolská rodina dona Bosca sa volá saleziánska, pretože je spätá so svätým Františkom Saleským. Jeho humanizmus neignoruje ľudskú slabosť, ale sa zakladá na neochvejnej dôvere vo vnútornú dobrotu človeka, pretože ho miluje Boh a Boh ho povoláva ku kresťanskej dokonalosti. Don Bosco oceňoval všetko pozitívne, čo je zakorenené do života ľudí, do stvorených vecí, do udalostí dejín.

Bol presvedčený, že každý má nejaké dary, ktoré treba objaviť, uznať a oceniť. Vždy a za akýchkoľvek podmienok sa spoliehal na prozreteľnosť Boha, ktorého prijímal a miloval ako Otca.

Otázka:
Verím v dobro človeka, aj keď je poznače- ný dedičným hriechom?

Don Bosco:
Človek je úbohý nástroj Božej prozre- teľnosti. Je v Božích rukách a s jeho svätou pomocou robí to, čo sa páči Bohu.

Sväté písmo:
„A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ On mu odvetil: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“ (Lk 13, 6 - 9)

Predsavzatie:
Budem sa dnes snažiť pozerať na ľudí, ktorých stretnem, Božími očami. Budem si všímať na nich ich dary a prednosti, najmä na tých, ktorí sú mi nesympatickí.


Modlitba k donovi Boscovi:::::::

 

7. deň - Ľudské práva


Zamyslenie:
Boh stvoril človeka pre nebo. Don Bosco založil saleziánov preto, aby všetkých mladých viedli ku spáse. Keď ide o spásu našu alebo mladých, tak musíme brať do úvahy všetko. Dnes by sme nemohli pozrieť dieťaťu do očí, ak by sme neboli podporovateľmi jeho práv.

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ľudské práva patrí právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, právo prejavu, svedomia, vierovyznania, spolčovania, právo zhromažďovania a iné.

Preventívny systém a ľudské práva vzájomne pôsobia a obohacujú sa. V novom globalizovanom svete sa ľudské práva stávajú prostriedkom, ktorým možno prekonať úzke národné hranice a ciele a môžu pomôcť pri spájaní síl na konanie dobra vo svete.

Otázka:
Rešpektujem a obhajujem ľudské práva ľudí v mojom okolí?

Don Bosco:
Veľa robí ten, kto robí málo - ak robí to, čo má. Robí málo ten, kto robí veľa - ale ak nerobí to, čo má.

Sväté písmo:
„Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho! Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som Pán, váš Boh!“ (Lv 20, 33 - 34)

Predsavzatie:
Budem sa snažiť rešpektovať ostatných, počúvať ich a zastanem sa slabšieho alebo utláčaného.


Modlitba k donovi Boscovi::::::

 

8. deň - Každodenná práca


Zamyslenie:
Žijeme v dobe, keď každý chce zarobiť čo najviac peňazí, no pritom chce čo najmenej pracovať. Je aj veľa ľudí, ktorí prácu nemajú a chceli by pracovať, no sú ja takí, ktorým sa nechce. Je bežné stretnúť dnes mladých, ktorí bývajú doma ako v hoteli, prídu domov najedia sa a prespia. Celý deň ich doma nevidno, rodičia im robia sluhov a nijako nepomáhajú pre dobré fungovanie domácnosti. Dnes už nie je ani nič zvláštne, ak niekto spí v sobotu, alebo v nedeľu do obeda, alebo aj dlhšie.
Don Bosco poučený skúsenosťou roľníckej práce v Becchi svojim chlapcom hovorieval: „Lenivý chlapec bude vždy somárom.“ „Kto si nenavykne pracovať v mladosti, bude viac-menej lenivý až do staroby.“ Na Valdoccu sa tvrdo bojovalo proti lenivosti a práca sa striedala s modlitbou, hrou a učením.

Prácou nielenže rozvíjame tento svet, ale rozvíjame aj samých seba, svoje dary a talenty. Práca mladého človeka je učenie, aj keď to znie čudne. Práve učením sa pripravuje na svoju budúcnosť do sveta práce, kde bude musieť prevziať zodpovednosť za zverené úlohy. Všetko, čo sa raz naučí, určite sa mu v živote zíde.

Otázka:
Ako vyzerá moja práca počas dňa?

Don Bosco:
Pracuj stále, ale vždy s láskavosťou sv. Františka Saleského a trpezlivosťou Jóba.

Sväté písmo:
„Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.“ (2 Sol 3, 10 - 13)

Predsavzatie:
Dnes sa budem snažiť prekonať lenivosť, pomôžem v domácnosti a zodpovedne sa na- učím veci do školy.


Modlitba k donovi Boscovi::::::::

 

9. deň - Zmysel pre Boha


Zamyslenie:
Prežívame rok viery, pápež Benedikt XVI. pri jeho otvorení povedal: „V posledných desaťročiach sa rozmohlo akési duchovné „spustnutie“. Rozšírilo sa prázdno. Vychádzajúc však z tejto púšte, z tohto prázdna, môžeme nanovo objaviť radosť z viery, jej životnú nevyhnutnosť pre nás. Na púšti odkrývame hodnotu toho, čo je pre nás životodarné.“ Nebezpečenstvo straty viery či ocitnutia sa na púšti môže hroziť každému z nás. Ak však vieru budeme žiť a odovzdávať, ako to robila don Boscova mama, nemusíme sa obávať.

Don Bosco vďaka svojej mame bol už od detstva pripravený prežívať hlbokú vieru. Mama Margita bola pre Janka katechétkou: pripravila ho na sviatosť zmierenia a pokánia, na prvé sväté prijímanie, ale predovšetkým ho naučila vidieť Božiu prítomnosť v každodennom živote, v stvorenstve, v pekných i smutných udalostiach života.

Rok viery môžeme prežiť ako púť do púšte súčasného sveta, na ktorú si vezmeme iba to, čo je najzákladnejšie: nie palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat – tak ako povedal Ježiš svojim apoštolom, keď ich posielal do sveta, ale iba evanjelium a vieru Cirkvi, ktorých žiarivým vyjadrením sú dokumenty Druhého ekumenického vatikánskeho koncilu, Katechizmus Katolíckej cirkvi či katechizmus pre mladých Youcat.

Otázka:
Viem v bežnom živote rozoznať, kedy mi hovorí Boh?

Don Bosco:
Zvyknite sa pravidelne počas dňa modliť nejakú strelnú modlitbu k Pánovi alebo vášmu patrónovi.

Sväté písmo:
„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte... A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ (Kol 3,16-17)

Predsavzatie:
Počas dňa sa budem snažiť žiť v Božej prítomnosti, budem sa modliť strelné modlitby a prečítam si 10 minút niečo z Youcatu alebo Katechizmu katolíckej Cirkvi.


Modlitba k donovi Boscovi::::::::::::