OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kto sú Saleziáni spolupracovníci?

Saleziáni spolupracovníci, tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

 

Deti, mládež a rodiny sú najcitlivejšou časťou ľudskej spoločnosti. Sú jej nádejou. V detstve, ale najmä v období dospievania, sa rozhoduje o celom ďalšom živote mladého človeka. Rodina je najlepším výchovným prostredím. Uchrániť mládež od mravnej a sociálnej biedy a pomôcť jej dôstojne sa zaradiť do života, to bol ideál, ktorému zasvätil celý svoj život taliansky kňaz svätý Ján Bosco. Založil rozsiahle dielo na jej záchranu.

Do tohto diela patria aj Saleziánski spolupracovníci, tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca i pápežov. Prvým bol sv. otec Pius IX., ktorý roku 1876 Združenie saleziánskych spolupracovníkov schválil.

Saleziánske dielo na Slovensku začína rokom 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného Združenia.

Čo robíme? Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach v ktorých žijeme. Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujeme sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Snažíme sa však podľa svojich schopností slúžiť všetkým, čo nás potrebujú. Učíme katechizmus na školách i v skupinách, rozbiehame a vedieme mládežnícky apoštolát, organizujeme výlety, letné tábory, rôzne súťaže, ale aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých.

Ako to robíme? Svoj apoštolát sa snažíme vykonávať spoločne, vo vzájomnej spolupráci vo vnútri Združenia, v spolupráci s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny, ale i v spolupráci s kýmkoľvek v Cirkvi i mimo nej, ak mu leží na srdci dobro mládeže. Saleziánski spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rozličných štruktúrach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických i politických, najmä ak zasahujú do výchovy mládeže a do života rodín.

Potrebným zázemím pre našu apoštolskú činnosť je život v bratskom spoločenstve, ktoré je pre nás oporou v apoštoláte i v osobnom živote. Pomáha nám prehlbovať duchovný život i saleziánsky životný štýl. Neustála činnosť, pracovitosť a stále spojenie s Bohom boli charakteristické rysy duchovnosti Don Bosca. Aby sme mohli dobre slúžiť iným, musíme byť pevne zakotvení v Bohu, ktorý nás k tejto službe povolal. Nemáme žiadne povinné špeciálne modlitby alebo pobožnosti. Modlitba v saleziánskom duchu je jednoduchá a plná dôvery, radostná a preniknutá apoštolským zápalom. V duchu sv. Františka Saleského sa usilujeme premeniť celý život na modlitbu.

Ako sa možno stať saleziánskym spolupracovníkom? Ak niekoho priťahuje práca s mládežou a s ľudovými vrstvami, dovŕšil 18 rokov a cíti, že ho Boh volá ku trvalejšej spolupráci na projekte don Bosca – musí absolvovať zodpovednú prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou, nadviaže osobné vzťahy so spolupracovníkmi, prehĺbi svoj život viery a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom, ktorý má morálnu záväznosť, nie právne dôsledky. Kto sa chce dozvedieť viac, nech sa skontaktuje podľa svojho bydliska s osobou uvedenou na stránke daného strediska.